Wegelandia

(Niniejszy serwer znajduje się w dalekim kraju za oceanem, przeto nie używają tam kodowania środkowoeuropejskiego, czego skutkiem są "robale" zamiast niektórych polskich liter, zatem należy zmienić kodowanie strony: u góry po lewej kliknij "Widok" -> Kodowanie -> Europa środkowa (lub środkowoeuropejskie) ISO.)

 

Deklaracja Praw Zwierząt

 

W razie gdyby komuś przyszła do głowy myśl, że zwierzęta nie mają żadnych praw, śpieszę ninejszym poinformować, iż owszem, mają. A nie tylko mają, ale też naszym obywatelskim obowiązkiem jest reagować na naruszenie istniejących praw. Zatem ktokolwiek z obywateli (i to nie tylko Wegelandii, ale wszystkich państw, gdzie owo prawo obowiązuje, np. Rzeczypospolitej Polskiej) wie o jakimkolwiek naruszeniu niżej wymienionych praw, zobowiązany jest poinformować stosowne instancje o naruszeniu prawa. W niektórych sytuacjach dopuszcza sie nawet coś, co określa się mianem "obywatelskiego zatrzymania", czyli nie czekania godzinami na pojawienie się patrolu policji czy straży miejskiej, ale samodzielnego, obywatelskiego działania mającego na celu powstrzymanie sprawcy od kontynuowania przestępstwa.

 

 

ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT
uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 r. w Paryż
u

WSTĘP
...Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzę
ta...


NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ:

Art.1.
Wszystkie zwierz
ęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.

Art.2.
a/ Ka
żde zwierzę
ma prawo do poszanowania
b/ Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierzą
t.
c/ Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od czł
owieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art. 3.
a/
Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucień
stwa.
b/ Jeśli okaże się , że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból i trwogę
.

Art.4.
Ka
żde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych jest pogwałceniem tego prawa.

Art.5.
a/ Ka
żde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właś
ciwymi dla swego gatunku.
b/ Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych, jest pogwał
ceniem tego prawa.

Art.6.
a/ Ka
żde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak dł
ugo, jak pozwala na to jego gatunkowi natura.
b/ Porzucenie zwierzę
cia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Art.7.
Ka
żde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.

Art.8.
a/ Do
świadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń
medycznych, naukowych, handlowych jak i wszystkich innych.
b/ Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastę
pcze.

Art.9.
Je
żeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból.

Art.10.
a/
Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla czł
owieka.
b/ Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udział
em
zwierząt narażają na szwank godność zwierzę
cia.

Art.11.
Ka
żdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.

Art.12.
a/ Ka
żdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich, jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią
przeciw gatunkowi.
b/ Niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego sieje śmierć.